opc_loader
Products
Print Page:

Terms and Conditions Stichting Dru Netherlands

 

Artikel 1 – Definities en werking

1.        In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.        Dru NL:   Stichting Dru Netherlands

b.        Consument:   De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

c.        Ondernemer:  De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

d.        Bedenktijd:   De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

e.        Dag:   Kalenderdag.

f.         Digitale inhoud:   Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

g.        Overeenkomst op afstand:   Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

h.        Techniek voor communicatie op afstand:   Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

i.         Duur transactie:   Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

j.         Duurzame gegevensdrager:   Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

k.        Herroepingsrecht:   De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

l.         Modelformulier:   Het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

2.        Algemene Voorwaarden:   De onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam:                       Stichting Dru Netherlands

Adres:                        De Overmaat 73

                                   6831 AG Arnhem

Telefoonnummer:       026 32 36 700

E-mailadres:              info@dru-nl.org

Website:                     www.worldpeaceflame.org

KvK nummer:             09162685

BTW nummer:           NL 8168.98.352.B.01

 

Artikel 3 - Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.worldpeaceflameshop.nl/verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 4 - Toepasselijkheid

1.        Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dru NL zijn deze Algemene Voorwaarden Verkopen van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.        Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.        Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dru NL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dru NL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

4.        Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

5.        Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 5 -  Aanbiedingen/overeenkomsten

1.        Alle aanbiedingen van Dru NL zijn vrijblijvend en Dru NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 6.6.

2.        Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dru NL. Dru NL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dru NL dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 6 - Prijzen en betalingen

1.        De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.        Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.        Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Dru NL.

4.        Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Dru NL bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd en indien Dru NL haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15%  van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van bedrijfsnaam om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.        Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dru NL gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6.        Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dru NL.

 

Artikel 7 -  Levering

1.        De door Dru NL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

2.        De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dru NL verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 9 -  Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.        U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dru NL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2.        Dru NL garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 10 - Herroepingsrecht.

1.        U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dru-nl.org. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

2.        Kosten van herroeping. Indien U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.

 

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van herroeping:

a.        Audio- en video-opnamen en softwarebestanden waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 12 - Garantie

1.        Indien Dru NL producten aan de afnemer levert, is Dru NL nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Dru NL ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

2.        Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van 30 dagen. Reclamaties welke door Dru NL na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Dru NL in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 13 -  Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dru NL, dan wel tussen Dru NL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dru NL, is Dru NL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dru NL.

 

Artikel 14 -  Overmacht

1.        Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dru NL ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dru NL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2.        Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dru NL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 15 -  Diversen

1.        Indien u aan Dru NL schriftelijk opgave doet van een adres, is Dru NL gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dru NL schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2.        Wanneer door Dru NL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dru NL deze Voorwaarden soepel toepast.

3.        Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dru NL in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dru NL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4.        Dru NL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.        Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.        Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 17 -  Overige bepalingen

1.        Alle producten van Dru NL zijn auteursrechtelijk beschermd en het is dan ook niet toegestaan deze op een of andere manier te vermenigvuldigen zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Dru NL. Dit geldt ook voor beeld- en geluidopnamen van de bijeenkomsten.

2.        Dru is een geregistreerd handelsmerk. Dit is van toepassing op zowel diensten als producten. De naam en het logo mogen niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Dru NL worden gebruikt.

 

Artikel 18 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Dru NL is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.